Adhesió al Codi D’ Ètica de la FCF

oct. 28, 2020

PREÀMBUL

El Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol té el seu origen en un ambiciós i necessari projecte liderat per la Junta Directiva i materialitzat per la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita Contra la Violència, que pretén aconseguir diversos objectius, entre els quals es poden citar: foment del respecte entre totes aquelles persones i entitats relacionades amb les competicions federades, disminució de les conductes violentes relacionades amb la pràctica esportiva i garantir el JOC NET (“fair play”) en la competició.

La Federació Catalana de Futbol (en endavant, FCF) és una entitat esportiva de caràcter privat i naturalesa associativa, d’utilitat pública i interès cívic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, consistents en la promoció, pràctica i desenvolupament del futbol en totes les seves disciplines, en l’àmbit territorial de Catalunya. L’FCF, igual que la RFEF i la FIFA, assumeix la gran responsabilitat de vetllar per la integritat i la reputació del futbol. En conseqüència, l’FCF s’esforça constantment per protegir la imatge del futbol, i sobretot la pròpia, per evitar que mètodes i pràctiques il·legals, immorals o contraris als principis ètics puguin perjudicar-la.

Per fomentar, impulsar i contribuir a la realització d’aquests fins i valors, l’FCF ha propiciat la confecció del present Codi Ètic, per tal d’aconseguir que s’estableixin noves pautes de conducta i comportament per part dels diversos participants en les competicions federades, ja siguin futbolistes, entrenadors i cos tècnic, delegats, àrbitres, dirigents esportius i clubs o societats anònimes esportives, sense oblidar-nos dels pares, tutors o representants legals dels futbolistes federats menors d’edat que tenen un paper preponderant en l’àmbit del futbol.

El present Codi parteix de la consideració que el comportament ètic és essencial tant en l’activitat com en la gestió esportiva. Aquest comportament permet canalitzar la rivalitat i la controvèrsia esportiva des d’unes pautes diferents i socialment acceptables que poden produir exemplaritat davant d’altres formes de relació social.

L’esport del futbol s’ha convertit en un factor d’integració social, salut i benestar personal i col·lectiu. Cal que el futbol preservi alguns dels seus elements tradicionals i que, per tant, el respecte a les regles del joc, als reglaments, a la lleialtat, a l’ètica i al JOC NET, siguin respectats per tots els participants en la competició.

La regulació del Codi Ètic de l’FCF pretén que en la vida esportiva prevalguin l’ètica, els bons costums, els valors de respecte, rectitud, compromís, lleialtat i objectivitat. El JOC NET s’ha d’erigir en l’element essencial a tota activitat esportiva, a qualsevol política i a tot tipus de gestió que es realitzi en l’esport. En l’àmbit del futbol s’ha d’actuar amb molta responsabilitat ètica, ja que no en va ha esdevingut en una de les principals activitats en les què es dóna exemple i s’educa en els valors i les conductes ètiques i morals, sobretot a la joventut.

5

El futbol practicat correctament inculca valors com saber divertir-se sanament, la superació, la responsabilitat, el treball en equip, el respecte a l’adversari, el JOC NET o la recerca de la perfecció. En base a això, l’FCF no ha d’escatimar esforços ni recursos per assegurar que l’esport del futbol sigui positiu, èticament correcte i saludable.

Reforcem les nostres posicions ètiques quan intentem guanyar però sempre que es porti a terme respectant les regles, sense transgredir cap reglamentació en benefici propi, sense aprofitar- se’n de males conductes, respectant els adversaris, sense insultar-los ni agredir-los, celebrant les victòries amb humilitat, sense humiliar els vençuts, assumint les derrotes amb esportivitat i dignitat, salvaguardant la salut de si mateix i dels rivals, animant els companys d’equip quan respecten les regles i l’esperit de l’esport, tot cridant la seva l’atenció correctament quan porten a terme conductes no ètiques.

Cal destacar que aquest Codi Ètic de l’FCF ha recollit part dels principis inspiradors del Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa para el Juego limpio en el deporte“, resultat de la declaració d’intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l’Esport (1992), idees del “Codi de Conducta en competicions esportives escolars” realitzat per l’Equip de Desenvolupament Organitzacional del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per D. Joaquín Gairín en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports (2012), i del “Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)” (2015).

Com a conclusió, cal destacar el convenciment de que la inclusió dels principis i valors enunciats en el present Codi Ètic de l’FCF influirà de manera positiva en les actituds dels participants en les competicions esportives i del públic assistent, disminuint episodis relacionats amb la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport del futbol. En definitiva, amb aquesta regulació es pot aconseguir que totes les entitats esportives o persones que de manera directa o indirecta estiguin relacionades amb la pràctica federada de l’esport del futbol, donin suport i fomentin els valors continguts en el Codi i concedeixin una prioritat absoluta al JOC NET. La societat només pot beneficiar-se’n, dels avantatges morals i culturals de l’esport, si el JOC NET i l’exemplaritat són una de les preocupacions prioritàries dels dirigents esportius i de totes les entitats i persones que tinguin relació amb l’esport.

A continuació pots descarregar l’arxiu complet en format pdf